Announcement InDis relations

A message to all InDis clients

To all who it may concern,

Voor de Nederlandse tekst zie hieronder... 

Due to the unexpected loss of the founder and owner of InDis,, Peter Quintus, in October 2023, the legal business activities of InDis have been discontinued as of 31-12-2023.

From the point of view of guaranteeing the continuity of services to InDis customers, the business activities have been taken care of by Te Plate ICT since the beginning of 2024. This is therefore not a direct takeover of the company in a legal manor, that would imply layability with regard to InDis agreements in the lawful sense, but a takeover of existing services related to the internet services provided by InDIs to provide continuity to the clients.

Continuity

Due to this exceptional situation, we have tried on best efforts to guarantee continuity for the various parties involved for the time being. Costs associated with this service will be passed on to the existing relations and will be charged on behalf of  Te Plate ICT.  We urgently appeal to the clients to pay the invoices so that the costs arising from continuity can be covered. Failure to pay may result in the discontinuation of the service or the discontinuation of online presence of the affected relation without further notice.

Contact

Please contact us before September 1, 2024 after reading this post.
Together, we will then discuss the options of continuing services under new agreements with Te Plate ICT, relocating or terminating current services.

Liability 

In this respect, Te Plate ICT acts as an intermediary for existing relations and offers support to prevent the purchased internet services from failing without any announcement. Any claims, purchases, agreements, contracts or agreements in any sense whatsoever have lapsed and liability from Te Plate ICT is hereby explicitly excluded. There is no legal basis to claim any claims, damages or similar claims against Te Plate ICT.

NEDERLANDS

In verband met het onverwachte wegvallen van de eigenaar en oprichter van InDis zijn de bedrijfsactiviteiten per 31-12-2023 gestaakt . Vanuit het oogpunt borgen van de continuïteit van de dienstverlening aan InDis klanten worden de bedrijfsactiviteiten sinds begin 2024 waargenomen door Te Plate ICT. Het betreft hier dus geen drecte bedrijfsovername inclusief eventuele afspraken in rechtmatige zin maar een overname van bestaande diensten gerelateerd aan de internetdiensten die onder InDIs verleend werden aan haar relaties.

Continuïteit

Vanwege deze uitzonderlijke situatie hebben we vooralsnog de continuïteit geborgd bij de verschillende betrokken partijen. Hier zitten kosten aan verbonden welke zullen worden doorberekend aan de bestaande relaties vanuit Te Plate ICT.  We doen een dringend beroep aan de relaties om de facturen te voldoen zodat de kosten voortvloeiend uit de continuïteit gedekt kunnen worden. Uitblijven van betaling resulteert in het staken van de dienstverlening ofwel het discontinuëren van en offline brengen van de diensten.

Contact 

U wordt verzocht om vóór 1 september 2024 contact met ons op te nemen na het lezen van dit bericht. Samen zullen we dan de opties bespreken tot het voortzetten van diensten onder nieuwe afspraken met Te Plate ICT, verhuizen van de diensten of het beëindigen van lopende dienstverlening.

Aansprakelijkheid

Te Plate ICT treedt in deze op als intermediar voor  bestaande relaties en biedt ondersteuning aan om te voorkomen dat de afgenomen internet diensten zonder enige aankondiging zouden uitvallen.
Eventuele vorderingen, aan- e/o afspraken, contracten of overeenkomsten in welke zin dan ook zijn  komen te vervallen en aansprakelijkheid vanuit Te Plate ICT wordt hierbij expliciet uitgesloten. Er is geen juridische grondslag om eventuele claims , schades of soortgelijke aanspraken te vorderen op Te Plate ICT.

Voor meer informatie neem contact met ons op...